മുഖംമൂടി

mask

ഈ മുഖമെന്താ ഇങ്ങിനെ…
നിന്റെ മുഖമെന്താ ഇങ്ങിനെ…?
ഈ മുഖം മാറ്റാം…
ചിരിക്കുന്ന മുഖം മതി
മുഖക്കടയിൽ പോവാം
മുഖം മാറ്റാം..
എനിക്കും വാങ്ങണം മറ്റൊരു മുഖം….

J. Akther

11-08-2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s