മുഖംമൂടി

Standard

mask

ഈ മുഖമെന്താ ഇങ്ങിനെ…
നിന്റെ മുഖമെന്താ ഇങ്ങിനെ…?
ഈ മുഖം മാറ്റാം…
ചിരിക്കുന്ന മുഖം മതി
മുഖക്കടയിൽ പോവാം
മുഖം മാറ്റാം..
എനിക്കും വാങ്ങണം മറ്റൊരു മുഖം….

J. Akther

11-08-2014