പേരില്ലാത്ത കവിത

പ്രണയം, ഞാൻ അറിഞ്ഞ വേദന; ഞാൻ അറിയാത്ത... ഞാൻ അറിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന്. -- Jalib Akther MK 29/01/2014

Advertisements