പ്രണയത്തിന്റെ വിപ്ലവം 

ആദ്യം നീ എന്റെ ഹൃദയം ചുവപ്പിച്ചു,പിന്നെ നീ എന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ചുവപ്പിച്ചു,പിന്നെ നീ ചുവപ്പിച്ചത് എന്റെ ചിറകുകൾ,അവസാനം നീ എന്റെ മിഴികൾ ചുവപ്പിച്ചു.• Jalib Akther MK14/09/'13

Advertisements

Two videos that influenced me

Today I saw two videos. Both of these videos has some speciality. Each one taught me different different things. One is entitled 'with a piece of chalk' and the other one is a footage from the documentary film 'Samsaara'. Both the video influenced me in different way. I was bit different in my mood. But … Continue reading Two videos that influenced me