മഴ

ഋതുഭേതങ്ങളറിയാതെ പെയുന്ന മഴയുടെ തുള്ളികൾ, എവിടെ നിന്നോ ഒഴുകി വന്ന മരത്തിന്റെ ഇല പൊഴിച്ച ശിഖരത്തിൽ തട്ടിത്തകര്ന്നുപോയ്‌….

അന്നവിടെ മഞ്ഞുകാലമല്ലായിരുന്നു. 


Advertisements