തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത വരികൾ

നശിക്കട്ടെ…

അവളുടെ ഓർമ്മകൾ 

വിരിയുന്ന വിഗ്നങ്ങൾ

എരിയുന്ന തീയിൽ

അറുതിയായ് ശമിക്കട്ടെ

Advertisements