കാലത്തിന്റെ ദീപങ്ങള്‍

കാലം ദീപങ്ങള്‍ അണച്ചുനിദ്രയിലേക്ക് വഴുതിവീഴുമ്പോള്‍ പോലുംഅവന്‍ ഉറങ്ങാതിരുന്നു.എന്നോ വരുമെന്നസൂര്യോടയത്തെയുംപ്രതീക്ഷിച്ച്...അണയാത്ത ദീപങ്ങളെ,നിങ്ങള്‍ തന്നെ സാക്ഷി,നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് സത്യവും.

Advertisements